Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre spoluprácu s poctiveseo

uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi (ďalej len ako ,,Zmluva“):

Poskytovateľ:       

poctiveseo s.r.o.                
                229 Zákamenné 029 56
                IČO: 47 166 517
                zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
                oddiel: Sro, vložka číslo: 59113/L
                bank. spojenie: Fio banka
                IBAN: SK20 8330 0000 0029 0069 2195
                BIC: FIOZSKBAXXX
                zastúpený: Martin Balko- konateľ
                Emailová adresa: info@poctiveseo.sk
                Telefónny kontakt: +421908049780

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

a
Objednávateľ
                 

                (ďalej len ako „Objednávateľ“)

                (ďalej spolu „zmluvné strany“)               

I.Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ je podnikateľom v oblasti poskytovania služieb tzv. „SEO“ slúžiacich na poradenstvo, podporu, optimalizáciu a aktualizáciu webu pre vyhľadávače, zahŕňajúce postupy, metódy a stratégie, pomocou ktorých je Objednávateľovi umožnené byť zobrazovaný vo vyhľadávači vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Vďaka poskytovanej službe Objednávateľ zvyšuje viditeľnosť svojho webu v internetových vyhľadávačoch pre zadávané kľúčové slovo (ďalej len „poskytované služby“ alebo „SEO“).

Objednávateľ  je akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ) či právnická osoba, ktorá prejaví záujem o poskytované služby Poskytovateľa.  

II.Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je činnosť Poskytovateľa, ktorá bude spočívať najmä podľa dohody a výberu z nasledovných možností:

 •     Analýza kľúčových slov, návrh poskytovaných služieb, vypracovanie stratégie (základná alebo hĺbková)   
 • SEO analýza konkurentov a nepretržité monitorovanie   
 • SEO audit webu (základný, hĺbkový)
 • Návrh obsahovej a SEO stratégie
 • Technické SEO (skripty, kódy a ďalšie)
 • Optimalizácia vstupnej stránky, obsahu a kľúčových slov na webovej lokalite
 • Analýza výkonu webu
 • Analýza, stratégia a plánovanie profilu webových stránok a spätných odkazov
 • Zvyšovanie pravdepodobnosti pre zlepšenie pozícii webu v Google vyhľadávaní
 • Budovanie spätných odkazov pre posilňovanie Rankov webu
 • Outreach a systematické cielené oslovovanie relevantných webov, dohadovanie spoluprác s relevantnými webmi a návrhy vhodných článkov pre partnerské weby, samotná tvorba článkov, následné opravy a korekcie, finálna kontrola článku, následná kontrola funkčnosti odkazov, evidencia...
 • Dosah (cielené oslovenie príslušných webových stránok pre možnosť publikovať a získať spätné odkazy)
 • Výkazníctvo
 • Riadenie a monitorovanie príležitostí na zlepšenie výsledkov
 • Kontaktovanie tretích strán (blogy, webové stránky, sociálne platformy)
 • Ďalšie činnosti súvisiace v oblasti poskytovania služieb tzv. „SEO“ na základe dohody s Objednávateľom

III.Odmena

Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre Poskytovateľa, ktorá bude vo výške určenej na základe hodinovej tarify Poskytovateľa. Výpočet odmeny bude stanovený v zmysle hodinovej tarify Poskytovateľa násobená počtom odpracovaných hodín konkrétnym  zamestnancom Poskytovateľa.

Poskytovateľ bude poskytovať služby v zmysle:
a, hodinových sadzieb:
50 Eur/hod.,
20 Eur/hod.,
16 Eur/hod.,
10 Eur/hod.

b, Podľa dohodnutého rozpočtu na základe ponúkaných balíčkov s mesačnou sumou: 100€, 300€, 500€, 1000€, 1000 a viac € (bez dph):

Pri objednávke na 12 mesiacov s platbou vopred získava Objednávateľ 13-ty mesiac zadarmo.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby pre Objednávateľa v zmysle uvádzanej hodinovej tarify, či vybraných balíkov služieb podľa bodu 2 tohto článku, avšak sumy Poskytovateľa sú orientačne stanovené a môžu sa líšiť v rozmedzí 50 Eur, vzhľadom na to že vopred nie je možné stanoviť presne rozsah práce. Objednávateľ uzatvorením tejto Zmluvy toto dojednanie berie na vedomie a súhlasí s možným odlíšením konečnej ceny za poskytnuté služby s odchýlkou v rozmedzí 50,- EUR.

Poskytovateľ písomne, emailovou komunikáciou určí Objednávateľovi konkrétnu z uvádzaných sadzieb najneskôr pri uzatvorení tejto Zmluvy.

Výšku odmeny v prípade publikácie článkov na externých portálov, si zmluvné strany určia písomne (napríklad emailovou komunikáciou) samostatne po následnej dohode.

Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu v stanovenej výške  podľa tohto článku Zmluvy do 14 dní od vystavenia faktúry na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru do 15 dní v nasledujúcom kalendárnom mesiaci od dátumu poskytnutia služieb.

Faktúra vystavená Poskytovateľom musí mať náležitosti obchodnej listiny v zmysle Obchodného zákonníka a náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou, faktúry vystavenej Poskytovateľom, zaplatiť úrok vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s jej zaplatením.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ súhlasí s poskytovaním služieb pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, ktoré sa budú neustále prispôsobovať potrebám a rozvoju „SEO“ aktivít.
 
Poskytovateľ si týmto vyhradzuje právo upraviť čiastkové úlohy a metódy jednotlivých výstupov poskytnutých služieb v čo najlepšom záujme pre Objednávateľa. Objednávateľ bude písomne alebo telefonicky informovaný o akejkoľvek zmene výkonu a dôvodoch, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu Poskytovateľa.
 
Poskytovateľ môže previesť, účtovať alebo uzatvoriť subdodávateľskú zmluvu či inak nakladať so svojimi vlastnými právami alebo povinnosťami podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
 
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odo dňa podpisu tejto Zmluvy činnosti podľa článku II. tejto Zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti, v dobrej viere a v záujme Objednávateľa.

Poskytovateľ je povinný riadiť sa pri výkone svojich činností podľa článku II. tejto Zmluvy pokynmi Objednávateľa a chrániť pritom jeho záujmy.

Poskytovateľ sa zaväzuje posielať pre Objednávateľa na jeho emailovú adresu pravidelné mesačné reporty ktorých obsahom bude napríklad zhrnutie zrealizovaných prác, výsledky SEO aktivít Poskytovateľa, prípadný vývoj a faktory ktoré na to vplývajú a ďalšie iné informácie.

Poskytovateľ je viazaný mlčanlivosťou ohľadom skutočností, ktoré sa dozvie od Objednávateľa a tretích osôb pri vykonávaní činností podľa čl. II. Zmluvy.

V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá znemožní Poskytovateľovi vykonávať jeho činnosti v zmysle článku II. Zmluvy, je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

Poskytovateľ je povinný starostlivo uschovávať a opatrovať podklady a dokumenty, ktoré počas trvania tejto Zmluvy obdržal od Objednávateľa v súvislosti s výkonom svojej činnosti v zmysle tejto Zmluvy, a po ukončení Zmluvy je povinný tieto podklady a dokumenty bezodkladne vrátiť Objednávateľovi.

Poskytovateľ má nárok na odmenu za podmienok dohodnutých v článku III. tejto Zmluvy.

Poskytovateľ je oprávnený po uzatvorení Zmluvy a po písomne udelenom súhlase Objednávateľa zverejniť logo Objednávateľa ako svojho klienta.

V.Práva a povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ súhlasí s tým, že si prečítal a akceptoval ako záväzné práva a povinnosti uvedené v tejto Zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi poskytnúť informácie, prístup a pomoc, ktoré Poskytovateľ môže odôvodnene požadovať, aby mal dostatok času na poskytovanie služieb.

Objednávateľ je zároveň zodpovedný za presnosť informácií, ktoré poskytne. Objednávateľ vymenuje osobu za zástupcu pre komunikáciu s Poskytovateľom a zároveň Objednávateľ bude v kontakte v súvislosti s poskytovaním služieb.

Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Poskytovateľovi odmenu  v lehote podľa dohodnutých platobných termínov.

Objednávateľ na základe mesačne zasielaných reportov od Poskytovateľa podľa bodu 6 čl. IV tejto Zmluvy, má právo požiadať Poskytovateľa (písomne na emailovú adresu Poskytovateľa alebo telefonicky ) o vysvetlenie k zaslanému mesačnému reportu v lehote  5 pracovných dní od jeho zaslania. V prípade, že Objednávateľ v lehote 5 pracovných dní od zaslania reportu nepožiada Poskytovateľa o vysvetlenie nejasností v zaslanom reporte, stráca nárok na vrátenie uhradenej sumy (resp. jej pomernej časti ) v prípade nespokojnosti so službami.

Objednávateľ je oprávnený poveriť aj iné osoby s rovnakým obsahom predmetu tejto Zmluvy.

Objednávateľ má možnosť písomne udeliť Poskytovateľovi súhlas, na základe ktorého  Poskytovateľ  je oprávnený po uzatvorení Zmluvy zverejniť logo Objednávateľa ako svojho klienta.

VI.Trvanie a ukončenie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená vypovedať písomnou výpoveďou vo forme emailu s predmetom správy “UKONČENIE spolupráce”, bez uvedenia dôvodu vo výpovednej lehote v dĺžke trvania jedného mesiaca. Výpovedná lehota začne bežať od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, alebo emailovým potvrdením, súhlasom so spoluprácou a s nastavením dohodnutého rozpočtu.

Zmluvné strany sa dohodli, že majú  právo ukončiť Zmluvu zaslaním písomného oznámenia druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúci po mesiaci, v ktorom došlo k písomnému oznámeniu o ukončení Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenie bude uskutočnené:

 • Zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu Poskytovateľa. V tomto prípade je Objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť aj telefonicky (alebo formou sms správy), že na uvedenú emailovú adresu Poskytovateľa zaslal písomné oznámenie o ukončení Zmluvy.
 • Zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Vo výnimočných prípadoch majú strany právo okamžite ukončiť Zmluvu v prípade, ak:

    druhá strana sa dopustila porušenia tejto Zmluvy a porušenie nie je možné napraviť. V tomto prípade bude mať druhá strana právo ukončiť Zmluvu, ak strana, ktorá porušila svoju činnosť, neodstráni svoje porušenia do 14 dní od prijatia písomného oznámenia.
    jedna zo strán vstupuje do konkurzu alebo likvidácie.

Ak je Zmluva ukončená, Poskytovateľ naďalej poskytuje služby a Objednávateľ je naďalej povinný zaplatiť odmenu (prípadne časť odmeny určenej podľa hodinovej tarify Poskytovateľa) počas výpovednej lehoty. Objednávateľ bude povinný Poskytovateľovi uhradiť odmenu aj za dohodnuté dodatočné služby, ktoré boli poskytnuté na žiadosť Objednávateľa a ešte neboli zaplatené.

V prípade okamžitého ukončenia Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi časť odmeny určenej podľa hodinovej tarify Poskytovateľa za služby, ktoré vykonal do ukončenia Zmluvy.
VII.Záruka garancie a zodpovednosť za škodu

Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením povinností uvedených v tejto Zmluve.

Objednávateľ garantuje:

 • Zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa tejto Zmluvy v čase splatnosti.
 • Dodržiavať licenčné podmienky pre všetky položky, ktoré sú poskytované alebo udržiavané.
 • Dodržiavať všetky platné zákony a predpisy upravujúce prenos údajov.
 • Nepoužívať služby poskytované na nezákonné alebo neoprávnené účely, narušiť iných používateľov, služby alebo zariadenia, šíriť počítačové vírusy
 • Nepožadovať služby od žiadneho zo zamestnancov Poskytovateľa alebo subdodávateľov počas trvania tejto zmluvy a po dobu 12 mesiacov po jej ukončení.

Poskytovateľ garantuje:

 • Poskytovať služby, ktoré sa majú poskytovať podľa tejto Zmluvy profesionálnym spôsobom a to najmä odborne školenými zamestnancami s priemyselnými normami.
 • Všetky záruky, či už výslovné alebo zákonné.

Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ nemôže niesť zodpovednosť za výsledky činností, ktoré sú mimo jeho kontroly. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu nad zmenami pravidiel alebo algoritmov vyhľadávačov.

Objednávateľ akceptuje skutočnosť, že vyhľadávače a platformy tretích strán môžu kedykoľvek podľa vlastného uváženia ovplyvniť spôsob zobrazenia obsahu webových stránok, stránok a domény, a preto stránky Objednávateľa môžu stratiť poradie alebo byť vylúčené z výsledkov vyhľadávania podľa uváženia vyhľadávačov.

Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akcie a algoritmy týchto vyhľadávačov a platforiem.

Za predpokladu, že Poskytovateľ splní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, Objednávateľ súhlasí s tým, že nebudú poskytnuté žiadne náhrady alebo zľavy za negatívny vplyv na časť akéhokoľvek vyhľadávača.

 Poskytovateľ bude Objednávateľovi počas trvania zmluvy priebežne poskytovať odborné poradenstvo v súvislosti so službami.

Podpísaním tejto Zmluvy Objednávateľ potvrdzuje, že Poskytovateľ neposkytol žiadne záruky týkajúce sa hodnotenia webových stránok Objednávateľa vo vyhľadávačoch, ktoré sú mimo rozsahu a kontroly.

Objednávateľ ďalej súhlasí, že:

    Preberá výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania akýchkoľvek regulačných, právnych alebo zmluvných záväzkov súvisiacich s podnikaním vrátane údajov o zákazníkoch a informácií, ktoré sa poskytujú tretím stranám.
    Poskytovateľ sa môže podieľať na implementácii potrebných systémov, služieb a funkcií na dosiahnutie súladu, ale Objednávateľ je výhradne zodpovedný za konečné výsledky a prijaté opatrenia.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek ušlé zisky alebo akékoľvek nepriame, osobitné alebo následné straty, škody, náklady, náklady alebo iné nároky v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť voči Objednávateľovi alebo akejkoľvek inej osobe za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody za stratu ziskov alebo výnosov z údajov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s  touto Zmluvou, a to ani v prípade, že je upozornený na možnosť možnej straty alebo škody.

VIII.Vyššia moc-vis major

S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú následkom vyššej moci za predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.

Za vyššiu moc sa považujú najmä: zlyhanie napájania, zlyhanie isp, občianske nepokoje, akty škodlivých počítačových programov (vírusy, trójske kone, červy, škodlivé makrá a iné), požiare, povodne, búrky, zemetrasenia a iné nehody, teroristické činy, vojna, vládne opatrenia, epidémie a akákoľvek iná udalosť mimo kontroly.

IX.Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Obe strany sa zaväzujú, že počas trvania Zmluvy si môžu navzájom oznamovať dôverné informácie. Obe strany súhlasia s tým, že nebudú používať dôverné informácie poskytnuté druhou stranou s výnimkou plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Obe strany zachovávajú dôvernosť informácií a nezverejňujú informácie žiadnej tretej strane, pokiaľ ich druhá strana písomne nepovolí.

Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť, resp.  účinnosť ostatných ustanovení.

Platne uzatvorená Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu či potvrdením emailového súhlasu.

Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Zmluvné strany svojimi podpismi či emailovým súhlasom potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti v plnom rozsahu.

Zmluvné strany po tom, ako sa s obsahom Zmluvy dôsledne oboznámili jej prečítaním, vyhlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, v určitej a zrozumiteľnej forme, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, túto Zmluvu dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpísali.

Garancia spokojnosti a vrátenia peňazí

Ak by ste neboli s našimi službami spokojní, garantujeme vám možnosť vrátenia peňazí - požiadať o vrátenie peňazí môžete do 5 pracovných dní po doručení faktúry* (faktúru dodávame po zrealizovaní služieb).

*garancia vrátenia peňazí sa netýka služieb zaplatených s platbou vopred

Ako funguje garancia spokojnosti a vrátenia peňazí?

 • Dohodneme sa na spolupráci a konkrétnom orientačnom rozpočte
 • Zrealizujeme dohodnuté služby
 • Dodáme faktúru, report a súhrn všetkých zrealizovaných prác
 • Do 5 pracovných dní od dodania faktúry môžete požiadať o vrátenie peňazí
 • Ak do 5 pracovných dní nepožiadate o vrátenie peňazí, pokračujeme v dohodnutej spolupráci

Ak požiadate o vrátenie peňazí, strácate automaticky nárok na všetky zrealizované a dodané služby.

Požiadať o vrátenie peňazí môžete vždy len za prvý mesiac vykonaných prác. Ak sa rozhodnete v spolupráci pokračovať, logicky to znamená, že ste s našou prácou spokojní a vrátenie peňazí je teda neopodstatnené.

Pri platbách vopred nie je možné žiadať o vrátenie peňazí.

Ako funguje ukončenie spolupráce?

Spoluprácu je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať písomnou výpoveďou vo forme emailu s predmetom správy “UKONČENIE spolupráce”, bez uvedenia dôvodu vo výpovednej lehote v dĺžke trvania jedného mesiaca. Výpovedná lehota začne bežať od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na mieru

Nie je nutné riešiť všetko - dôležité je získať nových zákazníkov, zlepšovať web a poskytovať užitočnosť.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO stratégia

Vytvárajte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil čo najviac ľudí - témy si vyberajte cielene a vytvárajte postupne krok za krokom.

 

Komplexné SEO už od 100 Eur

Trápi vás obmedzený rozpočet? SEO služby poskytujeme rovnako veľkým aj malým webom, e-shopom či portálom.

Buďme v kontakte

Icon

Telefón

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakčný CMS systém spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.